இதயத்தில் எத்தனை வலி இருந்தாலும் 
இனிமையாகப் பிறரிடம் பேசினால் 
உலகமே உன்னிடம் பேச ஆசைப்படும்..