துன்பத்தை துறக்க வேண்டுமா
நல்ல காரியத்தில் உள்ளத்தை செலுத்துங்கள்;
சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டுமா
அறிவைப் பயன்படுத்தி
சிந்தியுங்கள்.


- மார்கஸ் அரேலியஸ்