உலகை வெல்ல
கப்பல் நிறைய ஆயுதம் வேண்டாம்;
ஒரு கை நிறைய
வலிமை இருந்தாலே போதும்.

- ஜெர்மானிய பழமொழி