சூழ்நிலைகளை அனுசரித்து வாழ்ந்தால் 
இந்த உலகம் வாழத் தகுந்த 
ஓர் இடமாகிறது.

- டிக்கின்ஸ்