வெற்றி பெறுகிறவர்களின்
ஒரே மந்திர சொல்
'இப்பொழுது';
தோல்வி பெறுகிறவர்களின்
ஒரே சாப சொல்
'அப்புறம்'.

- ரூஸ் வெல்ட்