ஒரே வேலையை திரும்பத் திரும்ப
ஒரே மாதிரி செய்து விட்டு
வித்தியாசமான பலனை
எதிர்பார்ப்பதற்குப் பெயர்தான்
முட்டாள் தனம்.

- ஐன்ஸ்ட்டின்