நீ பிறரின் குணாதிசயங்களைக்
கணிக்கத் துவங்கினால் 
அவர்பால் அன்பு செலுத்த
நேரம் இருக்காது.

- அன்னை தெரசா