நீ வாயைத் திறக்கும் போதெல்லாம்
உன் உள்ளத்தை திறக்கிறாய்
ஆகவே,
கவனமாக இரு.

- யஸ்