காதலியின் தாவணியைவிட
மனைவியின் சேலைக்கு
மகத்துவம் அதிகம்.
முன்னது செலவழிக்கும்;
பின்னது சேமிக்கும்.

- கோல்டன்