மனிதர்களை உருவாக்குவது
உதவிகள் அல்ல;
தடைகள் தாம்.

வசதிகள் அல்ல;
சிரமங்கள் தாம்.

- வில்லியம் மேத்யூஸ்