நாம் பலவீனமாய் இருக்கும்போது தான்
பலாத்காரத்தைப் பற்றி சிந்திக்கிறோம்.

- நேரு