உலகிலுள்ள மிருகங்களில்
அடக்கி ஆள்வதற்கு மிகக் கடினமான
ஜீவன் இளைஞன் .

- பிளாட்டோ