நம் வீண் கர்வத்தை சில சமயங்களில்
கைவிட்டு தான் ஆகவேண்டும்.