தந்திரங்களை பத்து வருடங்களுக்கு
ஒரு முறை மாற்றிக்கொண்டு இருப்பவனால் தான்
எப்போதும் தலைவனாக இருக்க முடியும்.

- நெப்போலியன்