சந்தோசம் வரும் போது
அதைப்பற்றி சிந்தனை செய்யாதே;
அது போகின்ற போது
அதைப்பற்றிய சிந்தனை செய்.

- அரிஸ்டாடில்