உன்னை நீ நம்பத் தொடங்கி விட்டால்
நீ உலகில் வெற்றியுடன் வாழக்
கற்றுக் கொண்டு விட்டாய் என்று பொருள்.

- கோயத்