உன்னிடமுள்ள திறமையை
அது எவ்வளவு சிறிதாயினும்
பயன்படுத்தத் தயங்காதே.

- ஹென்றி வேன் டைக்