வாதாட பலருக்குத் தெரியும்;
உரையாட ஒரு சிலருக்குத் தான் தெரியும்.

- ஏமாஸ் பிரான்சன் ஆல்கேட்