தாழ்ந்த லட்சியத்தில் வெற்றி பெறுவதை விட
உயர்ந்த லட்சியத்தில் தோல்வி பெறுவதே மேல்.

- பிரவுனிங்