மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யும்போது
வெற்றிக்கான சரியான பாதையை
கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள்.

- டாக்டர் ஹில்