எப்படியாவது சம்பாதிக்கவேண்டும்
என்று நினைப்பவர்கள்
சம்பாதித்த பணத்தை அனுபவிக்காமலேயே
மாண்டு போகிறார்கள்.

- கண்ணதாசன்