வருவதை எதிர்கொள்ள கற்றுக்கொள் ;
வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யமே
அங்கேதான் ஆரம்பமாகிறது.