மணிக்கணக்கில் பேசுவதை விட்டுவிட்டு
மனம் திறந்து பேசுங்கள்.
உறவுகள் நிலைக்கும்.