கடலை விட மது
அதிகமான ஆட்களை
மூழ்கடித்துச் சென்றிருக்கிறது.

-பப்ளியஸ் சைரஸ்