மேலே ஏறும்போது சந்திப்பவர்களிடம் 
இனிமையாகப் பழகுங்கள்;
ஏனெனில் கீழே இறங்கும்போதும் 
அவர்களைத் தான் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்.

- மிஸ்னர்