துணிவு!
இதில்தான் உங்களின்
மேதைத்தனம், ஆற்றல், அற்புதம் என
அனைத்தும் புதைந்து கிடக்கின்றன.

- கதே