சில வேளைகளில்
மனதிற்கு வேடிக்கை காட்டி
திசை திருப்பிவிட்டால் தான்
சிறந்த சிந்தனையில்
அது முனைய
ஏதுவாகும்.

- பெட்ராஸ்