துணிவுமிக்க மனிதனே
தன் தொழிலில்
ஒவ்வொரு முறையும் புதுமை படைத்து
வெற்றி பெறுகின்றான்.

- டேல் டவுட்டன்