உன்னை விட்டு விலகி செல்பவற்றை
சந்தோசமாக வழியனுப்பி வை.
வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த பரிசை
தயாராக வைத்திருக்கிறது என்று அர்த்தம்.