நீரில் வாழ்ந்து தீர வேண்டிய மீன்
நீர்ப்பாசியை தன் எதிரியாக ஆக்கிக்கொள்ளக் கூடாது.

- போஜ்புரி பழமொழி