பைசாவை
நீங்கள் கவனித்தால்
போதும்;
ரூபாய்கள்
தாங்களே தங்களை
கவனித்துக்கொள்ளும்.

- பிராங்கிளின்