அறிவுக் கூர்மை உள்ள பெண்கள் எப்போதும்
அடி  முட்டாள்களையே மணக்கின்றனர் .

- அனடோல் பிரான்ஸ்