நேர்மையானவர்களுக்கு
அதிக நண்பர்கள் இல்லாமல் போகலாம்.
ஆனால் உண்மையான சில
நண்பர்கள் நிச்சயமாக இருப்பார்கள்.