கேட்க நினைத்தால்
மீன் வேண்டுமென்று கேட்காதே;
தூண்டில் வேண்டுமென்று கேள்.

- ஜப்பான் பழமொழி