மருந்துகளில் சிறந்தவை
ஓய்வும் உண்ணா நோன்பும்.

- பிராங்கிளின்