எப்படிச் சொன்னாலும் எந்தச் செய்தியையும்
நம்பாத மக்களை நம்ப வைப்பதற்கு சிறந்த வழி
கிசு கிசுவென்று பேசுவது தான்.

- சேரவான்டீஸ்