மண்ணுலகில் மனிதருக்கு வேண்டியது
வெகு சொற்பம்;
அதுவும் சில நாட்களுக்கே.

- கோல்ட்ஸ்மித்