சரியான வாழ்க்கைத் துணையை
நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கலாம்.
ஆனால் சரியான வாழ்க்கைத் துணையாய்
நீங்கள் இருப்பது மிக முக்கியம்.
அப்படி இருக்கிறீர்களா ?

- டொனால்ட் பியட்டி