இன்று உங்களிடம் இருப்பத்தைப் பற்றி
மட்டும் நினைக்க வேண்டும்.
இல்லாததைப் பற்றி நினைக்கவே கூடாது.

- ஓமில்டன்