வேலைக்காரனுக்கு நல்ல உணவு கொடுத்தால்
பசு அதிகமாகப் பால் கறக்கும்.
பூனை குறைவாகப் பால் குடிக்கும்.

-ஸ்வீடன் பழமொழி