அவலட்சணமான பெண் என்று
ஒருத்தியும் கிடையாது.
அழகாக எப்படி தோற்றமளிப்பது என்று
தெரியாத பெண்கள் தான் உண்டு.

- ஜெரியர்