நம் நல் செயல்களும்
நம் தீய செயல்களும்
நம்மை நிழல் போல
ஓயாது தொடர்ந்து வருகின்றன.

- புத்தர்