திருமணம் என்பது முற்றுகையிடப்பட்ட கோட்டை மாதிரி
வெளியே இருப்பவர்கள் உள்ளே செல்ல விரும்புகிறார்கள்
உள்ளே இருப்பவர்கள் வெளியே செல்ல விரும்புகிறார்கள்.