நம் உறவின் வேர்கள்
பலமாக இருக்கும்போது
தூரம் ஒன்றும் பெரிதல்ல.