வாதத்தில் தோற்றவன்
அவதூறை கையிலெடுக்கிறான்.

- சாக்ரடீஸ்