மிகவும் அழகாக இருக்க
செலவு செய்ய வேண்டியதில்லை
சிரித்தாலே போதும்.