விதைத்தவன் உறங்கலாம்;
ஆனால் விதைகள்
ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை.

- பிடல் காஸ்ட்ரோ