பாதிக்கும்போது கற்றுக்கொள்ளாத பாடத்தை
பாதிக்கும்போது கற்றுக்கொள்கிறோம்.