லட்சியம் என்பது நட்சத்திரம்.
அதை கைக்குள் அடக்க முயன்றால்
தோல்வி நிச்சயம்;
அதை வழியாகப் பின் தொடர்ந்தால்
சேருமிடம் நிர்ணயம்.

- கார்ல்ரூஸ்