எழுவதற்கே வீழ்ச்சி;
வெல்வதற்கே தோல்வி;
விழிப்பதற்கே தூக்கம்.

- பிரவுனிங்